Næringsliv i omstilling

Nordnorsk næringsliv er veldig variert og landsdelen kan skilte med en lang rekke bedrifter som gjør det strålende ikke bare i norsk, men også i internasjonal sammenheng. Det har ikke minst universitets- og høyskolemiljøene vært med på å sikre. company-restructuringDet er mye og relevant kompetanse samlet i nord, men næringslivet er veldig fragmentert i den forstand at det i veldig stor grad består av små virksomheter. Likevel ser man en betydelig vekst som ikke minst av naturlige årsaker ble drevet fram av olje- og gassindustrien. Oljeprisfall og annet har satt denne industrien under sterkt press, men det har åpnet nye muligheter for landsdelen. For mye av kreativitet og mer håndfaste ressurser som ble langt inn i olje- og gassindustrien, nå kan kommer andre deler av næringslivet til gode.

Hjelp i omstillingsprosesser

Virksomheter innen tradisjonelt sterke næringer i landsdelen har nå en gylden mulighet til å tiltrekke seg nye folk og ny kapital. Et godt eksempel på det er fiskerinæringen som tradisjonelt har stått veldig sterkt nordpå med mange særdeles suksessrike bedrifter innenfor områder som oppdrett, foredling, fangstutstyr osv. Stikkordet er omstilling og slike prosesser er erfaringsmessig meget krevende ettersom endringer ofte må gjøres på mange ulike plan.

I slike situasjoner er det nesten umulig å tenke seg at man kan klare seg uten ressurser og kompetanse utenfra. Derfor har det vokst frem en bransje med dyktige konsulenter som bistår med såkalt endringsledelse.

Det kreves helt spesielle forutsetninger og egenskaper hos en ledelse å kunne lose en bedrift gjennom store endringer, men det samme gjelder de ressurser man tar inn utenfra. Normalt må det være mennesker som kjenner til den bransjen som oppdragsgiver tilhører, og ikke minst som forstår lokale forhold, og lokale utfordringer og muligheter. Derfor ser man for eksempel gang på gang, at nordnorske bedrifter velger nordnorske konsulenter til å bistå seg i endringsprosesser.