Konsulenter gir fleksibilitet

Konsulent er ikke noen beskyttet tittel, så i prinsippet kan hvem som helst kalle seg det, men en slags grunnforutsetning må være at man besitter spesialkompetanse på et felt. Spesialkompetansen kan man så stille til en annens disposisjon enten gjennom ansettelse – det finnes som kjent et stort flexibilityantall konsulenter fast ansatt innen offentlig administrasjon mm – eller i et mer begrenset tidsrom. I de siste tilfelle vil det ofte dreie seg om et prosjekt der man leies inn enten til en avtalt pris for hele prosjektet eller pr løpende time.

Ansatt eller innleid?

Hvorvidt man vil knytte konsulenten til seg gjennom et ordinært arbeidsforhold eller som innleid arbeidskraft, vil i stor grad avhenge av organisasjonens størrelse og hva slags kompetanse det dreier seg om. Bedrifter vil ofte se seg tjent med å ha fast ansatte spesialister dersom behovet deres tilsier det. Dersom behovet ikke skulle tilsi en full stilling er det mer sannsynlig at man vil velge å ta inn en ekspert i form av en konsulent de gangene behovet for ekspertisen oppstår. Det har mange fordeler selv om en innleid konsulent koster veldig mye mer pr time enn en fast ansatt.

En fordel med å bruke eksterne konsulenter er at disse ofte kan bringe inn nye impulser og ny innsikt som de i sin tur har ervervet seg gjennom tilsvarende oppdrag for andre oppdragsgivere. Man må altså ikke hele tiden slite for å holde egne ansatte oppdatert, men kan kjøpe den oppdaterte kunnskapen direkte. En annen utfordring som man kan løse med konsulenter er dette med å hele tiden ha kapasitet tilgjengelig for å møte sesongvariasjoner og andre mer eller mindre forutsigbare topper. I stedet for å være bemannet for å kunne møte toppene, kan man ha fast ansatte tilstrekkelig til å møte normalsituasjonene for så å hente inn konsulenter for å møte toppene. Konsulenter kan jo hentes inn og sendes hjem på kort varsel.