Internett en utløsende faktor

Man finner konsulenter innen veldig mange områder. Et stort område har vært IT. Grunnen til at det ble så stort, så fort, er nok at veldig mange mer eller mindre ble tatt på sengen av den teknologiske utviklingen.

a00200IT og ikke minst Internett førte med seg nye muligheter og utfordringer som man ikke hadde personell som kunne ta seg an. Løsningen ble derfor å ta inn eksterne konsulenter når nye og spennende IT-prosjekter skulle utvikles og implementeres i virksomheten. Spesialistene så sjansen til å tjene store penger på kunnskapene sine. Mens IT fremdeles var en spesialgren som veldig få mestret kunne konsulentene velge og vrake mellom oppdrag. Kundene stod formelig i kø for å få skaffet seg kompetansen deres for ikke å sakte akterut i konkurransen.

Ny teknologi løser gamle oppgaver

Med Internett innså man straks at teknologien kunne løse tradisjonelle oppgaver på en ny og enormt mye effektivere måte. Ikke minst det at informasjon kunne deles så raskt og til så mange samtidig og uavhengig av geografisk avstand fikk fart i sakene. Hos banker og børser, hos aviser og andre informasjons-spredere, i statlig administrasjon, helsevesenet, ja praktisk talt i enhver form for virksomhet skulle systemer og rutiner bygges opp, for å kunne møte de krav til effektivitet som markedet eller eierne krevde. Å applisere den nye teknologien på de opprinnelige tjenestene var imidlertid ikke noe man kunne gjøre uten spesialkunnskaper. Slike kunnskaper var det få som hadde og de som hadde den visste å selge seg dyrt. Heller å la seg ansette hos en tradisjonell virksomhet slo de seg sammen med andre med matchende kunnskaper og sammen solgte de kunnskapene sine til oppdragsgivere.

Det vokste frem mange store konsulentselskaper. Enkelte konsentrerte seg om ganske smale nisjer der oppdragsgiverne var relativt få, men der betalingsviljen var desto større. Andre hadde den motsatte strategien og valgte en mer opportunistisk tilnærming.